Happy Birthday, Buddy!

Happy Birthday, Buddy!

Three months old!